Устав

на Нч Алеко Константинов

  У С Т А В
НА НЧ „ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – 1898 „
С. Дамяново , общ. Севлиево , обл. Габрово

 

I. ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. I. ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Чл. 1. С този Устав се урежда учредяването , устройството , управлението , дейността , имуществото , финансирането , издръжката и прекратяването на дейността на НЧ „ Алеко Константинов – 1898”, с. Дамяново , общ. Севлиево , обл. Габрово Чл.2.(1) НЧ “ Алеко Константинов – 1898”с.Дамяново е традиционно самоуправляващо се културно – просветно сдружение на жителите на с.Дамяново , което изпълнява и държавни културно-просветни задачи . В неговата дейност могат да участват всички физически лица без ограничения и без оглед на възраст, пол, политически и религиозни възгледи , и етническо самосъзнание . (2) Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, с наименование „ Алеко Константинов – 1898 „. То е създадено и функционира на основание на Закона за народните читалища , Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав. (3) НЧ Алеко Константинов – 1898” , има за седалище с.Дамяново , общ. Севлиево , обл. Габрово , където се намира и адреса на управлението , а именно с. Дамяново , общ. Севлиево . Чл.3. (1) Целта на читалището е д задоволява потребностите на местното население , свързани с : 1. Развитие и обогатяване на културния живот , социалната и образователна дейност в с. Дамяново ; 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ; 3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката , изкуството и културата ; 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание ; 5. Осигуряване на достъп до информация ; 
(2) За постигане на целта по ал.1, читалището извършва следни основни дейности : 1. урежда и поддържа библиотека , читалня, фото-, фоно- , филмо и видеотека ; 2. създава и поддържа електронни информационни мрежи ; 3. предоставя компютърни и интернет услуги на населението ; 4. развива и подпомага любителското художествено творчество ; 5. организира школи , кръжоци курсове , клубове , кино и видеопоказ, празненства, концерти , чествания и младежки дейности ; 6. събира и разпространява знания за родния край; 7. създава , съхранява и популяризира музейни и други сбирки съгласно Закона за културното наследство ; 8. извършва допълнителни дейности и услуги , свързани с предмета на основната му дейност , които не противоречат на Закона за народните читалища , Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав, като използва приходите от тях за постигане на определените в Устава му цели НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – 1898” с. Дамяново НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ! 9. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ Алеко Константинов – 1898 „ с. Дамяново може да участва в читалищни сдружения за постигане на целите , които си е поставило . II. ГЛАВА ВТОРА. УЧРЕДЯВАНЕ / ПРЕОБРАЗУВАНЕ / . Чл. 4. (1) Читалище могат да учредят / преобразуват / най-малко 50 –сет дееспособни физически лица за селата или 150 дееспособни физически лица за градовете , които вземат решение на Учредително събрание . (2) Учредителното събрание приема Устава на читалището и избира неговите органи . Уставът урежда : 1. наименованието ; 2. седалището ; 3. целите ; 4. източниците на финансиране ; 5. органите на управление и контрол, техните правомощия , начина на избирането им , реда за свикването им и за вземане на решения ; 6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството , както и реда за определяне на членския внос . Чл.5. (1) Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на организациите с нестопанска цел на окръжния съд, в чийто район е седалището на читалището . (2) Вписването на читалищата в регистъра на окръжния съд се извършва без такси по писмена от настоятелството , към която се прилагат : 1. протокол от учредителното събрание ; 2. Устав на читалището , подписан от учредителите ; 3. нотариално заверен образец от подписа на лицето , представляващо читалището , и валидния печат на читалището . (3) В регистъра се вписват : 1. наименованието и седалището на читалището , и източникът на първоначалното му финансиране ; 2. уставът; 3. имената на членовете на настоятелството , на проверителната комисия към читалището ; 4. името и длъжността на лицето , което представлява читалището ; 5. настъпили промени по т.1-4. (4) Всяка промяна в обстоятелствата по ал.3 трябва да бъде заявена в 14 – дневен срок от възникването й . 
III.ГЛАВА ТРЕТА. ЧЛЕНСТВО В ЧИТАЛИЩЕТО. Чл.6. Членството в читалището е свободно за всички дееспособни граждани без ограничения , щом те работят за постигане на целите на читалището и защитават неговите интереси . Чл.7 . (1) Членовете на читалището са : индивидуални , колективни и почетни . (2) Индивидуалните членове са български граждани . Те са действителни и спомагателни : 1. Действителни индивидуални членове на читалището могат да бъдат всички дееспособни , непоставени под запрещение лица навършили 18 годни , които участват в дейността на читалището , редовно плащат членски внос , определен с решение на Общото събрание и имат право да избират и да бъдат избирани в неговите органи . 2. Спомагателни индивидуални членове на читалището са всички дееспособни , непоставени под запрещение лица , които не са навършили 18 години и работят за постигане на целите на читалището . Те могат да бъдат освободени от плащането на членски внос или да го заплащат в намалени размери , съобразно решенията на настоятелството . Спомагателните индивидуални членове на читалището нямат право да избират и да бъдат избирани в органите на ръководството на читалището . Те имат право на съвещателен глас . (3) Колективните членове съдействат за осъществяването целите на читалището , подпомагат дейностите , поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в Общото събрание . Колективните членове могат да бъдат : професионални организации ; стопански организации; търговски дружества ; кооперации и сдружения ; културно-просветни и любителски клубове , и творчески колективи . (4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището . Чл.8 (1) Кандидатите за действителни индивидуални членове подават писмено заявление до настоятелството на читалището , с което декларират , че желаят да станат членове на читалището , че познават и приемат устава на читалището и ще работят за постигане на неговите цели . (2) Кандидатурите се гласуват на заседание на настоятелството . На члена на читалището се издават съответните документи за членство . (3) Приетият за действителен член на читалището плаща членския си внос по реда определен от настоятелството . Чл. 9. При условията на чл.11, ал.3 от Закона на народните читалища , в читалището могат да членуват колективни членове . Те се приемат по писмено заявление на упълномощен представител на кандидатите за колективно членство и имат право на един глас . Чл.10. Колективни членове могат да бъдат : 1. професионални организации; 2. стопански организации; 3. търговски дружества ; 4. кооперации и сдружения ; 5. културно- просветни и любителски клубове и творчески колективи Чл. 11. (1) Лицата , които имат особени заслуги към читалището се обявяват за почетни членове по решение на Общото събрание , по предложение на настоятелството или от членове на читалището. (2) На лицата по предходния член настоятелството издава съответните удостоверения . Чл. 12. (1) Членовете на настоятелството имат право да : 1. участват в управлението на читалището 2. получават улеснен достъп до всички читалищни форми на дейност и прояви по ред определен от настоятелството ; 3. ползват с предимство културно – просветните форми на читалището ; 4. получават всякаква информация относно дейността на читалището и упражняват контрол върху нея . (2) Членовете на читалището са длъжни : 1. да спазват Устава на читалището и решенията на неговите членове ; 2. да плащат лично членски внос ; 3. да участват в дейността ; 4. да опазват имуществото и доброто име на читалището , както и да не уронват неговия престиж . Чл. 13. (1) Членството на читалището може да се прекрати с решение но Общото събрание , взето с ¾ мнозинство от общия брой на членовете в същото , когато член на читалището нарушава грубо настоящия Устав и решенията на органите на НЧ „ Алеко Константинов – 1898”, или работи срещу неговите цели и интереси , и му е причинил значителни вреди . (2) Членството се прекратява и на основание отпадане : 1. при невнасяне на членски внос ; 2. при неучастие в три последователни заседания на Общото събрание ; 3. при системно неизпълнение на задълженията за участие в дейността на читалището ; 4. по желание на самият член с писмено заявление до настоятелството , както и при прекратяване или преобразуване на колективен член . IV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО. Чл. 14. Органите на читалището са Общото събрание , Настоятелството и Проверителната комисия . Чл. 15. (1) Върховен орган на читалището е Общото събрание . (2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището , имащи право на глас . Чл. 16. (1) Общото събрание : 1. изменя и допълва Устава ; 2. избира и освобождава членовете на Настоятелството , Проверителната комисия и Председателя . 3. приема вътрешните актове , необходими за организацията на дейността на читалището . 4. изключва членовете на читалището ; 5. определя основни насоки на дейността на читалището; 6. взема решения за членуване или прекратяване на членството на читалищното сдружение ; 7. приема бюджета на читалището ; 8. приема годишния отчет до 31 март на следващата година 9. определя размера на членския внос; 10.отменя решения на органи на читалището ; 11.взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с Общината ; 12.взема решение за прекратяване на читалището ; 13.взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове ; 14.взема решения за участие на читалището в читалищни сдружения . (2) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и са задължителни за другите органи на читалището . Чл.17. (1) Редовното Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно . Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по Решение на Настоятелството , по искане на Проверителната комисия или на 1/3 от членовете на читалището с право на глас . При отказ на Настоятелството да свика Извънредно Общо събрание , до 15 дни от постъпване на искането , Проверителната комисия или 1/3 от членовете на читалището с право на глас могат да свикат Извънредно Общо събрание от свое име . (2) Поканата на събранието трябва да съдържа Дневния ред, дата, час и място на провеждането му и кой го свиква.Тя трябва да бъде получена срещу подпис, или връчена не по –късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същият срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в населеното място, трябва да бъде залепена покана за събранието . (3) Общото събрание е законно , ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището . При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно Общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при Извънредно Общо събрание . (4) Решенията по чл.16, ал.1 точки 1,4,10,11,и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове . (5) Две трети от членовете на Общото събрание на народното читалище , могат да предявят иск пред Окръжния съд по седалище на читалището за отмяна на Решението на Общото събрание , ако то противоречи на Закона или Устава . Чл.18. (1) Изпълнителен орган на читалището е НАСТОЯТЕЛСТВОТО, което се състои от 5 членове, избрани в срок от 3 години . Същите не трябва да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен . (2) Настоятелството : 1. свиква Общото събрание ; 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание ; 3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му ; 4. подготвя и внася в Общото събрание Отчет за дейността на читалището ; 5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика . (3) Настоятелството взема решение с мнозинство , повече от половината от членовете си . То само определя реда на своята работа . Чл.19. (1) Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание в срок до 3 години . (2) Председателят : 1. организира дейността на читалището съобразно Закона , Устава и Решенията на Общото събрание ; 2. представлява читалището ; 3. свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание ; 4. отчита дейността си пред Настоятелството ; 5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите , съобразно бюджета на читалището въз основа Решение на Настоятелството . Чл.20. (1) Секретарят на читалището : 1.организира изпълнението на решенията на Настоятелството , включително решения за изпълнение на бюджета ; 2.организира текущата основна и допълнителна дейност; 3.отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал ; 4.представлява читалището заедно и поотделно с председателя . (2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен , както и да бъде съпруг / съпруга на председателя на читалището . Чл.21. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове за срок до 3 години . (2) Членовете на Проверителната не могат да бъдат лица ,които са в трудово правни отношения с читалището или са роднини на членовете на настоятелството , на председателя или на секретаря по права линия , съпрузи , братя , сестри и роднини по сватовство от първа степен . (3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството , председателя и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и Решенията на Общото събрание . (4) При констатирани нарушения , Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището , а при данни за извършено престъпление – и органите на прокуратурата . Чл. 22. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и на Проверителната комисия , и за секретари , лица които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер . Чл. 23. (1) Членовете на Настоятелството , включително председателят и секретарят , подават декларации за липса на конфликт на интереси и че не са „свързани лица „ по смисъла на §1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси , по реда и при условията на същия . (2) Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището . 
V. ГЛАВА ПЕТА. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО. Чл. 24. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права , вземания , ценни книжа , други права и задължения . Чл. 25. Читалището набира средства от следните източници : 1.членски внос ; 2.културно – просветна и информационна дейност ; 3. субсидия от държавния и общинските бюджети ; 4. наеми от движимо и недвижимо имущество ; 5. дарения и завещания ; 6. други приходи ; Чл. 26. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите , който се приема от Общото събрание . (2) Очетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината ежегодно . Чл. 27. (1) Председателят на читалището ежегодно в срок до 10.10. е длъжен да представи на кмета на общината предложение за дейността на читалището през следващата година . (2) Председателят на читалището представя ежегодно до 31.03. пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените дейности в изпълнение на програмата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година . VI. ГЛАВА ШЕСТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО. Чл.28. (1) Читалището може да бъде прекратено по Решение на Общото събрание , вписано в регистъра на окръжния съд .То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд , ако : 1.дейността му противоречи на Закона , Устава и добрите нрави ; 2.имуществото му не се ползва според целите и предмета на дейността на читалището ; 3.е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период от две години ; 4.не е учредено по законния ред 5.е обявено в несъстоятелност . Чл.29. (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно този Устав, доколкото в закон не е предвидено друго . Ако решението не е било взето до прекратяването , то се взема от ликвидатора на читалището . (2) Ако не съществуват лица по ал.1 или , ако те не са определяеми , имуществото преминава върху общината по седалище на читалището , Общината е длъжна да използва имуществото за дейност , възможно най-близка до целта на прекратеното читалище . (3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разделя , продава , или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор , назначен извън кръга на лицата по ал.2 с изключение на дължимото им възнаграждение . (4) Лицата , придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал.1-3 , отговарят за задълженията на читалището до размера на придобитото . VII. ГЛАВА СЕДМА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Чл.30. Читалището има свой кръгъл печат с надпис Народно читалище „ Алеко Константинов – 1898” Чл.31. Празник на читалището е 24-ти май . Чл.32. Настоящият Устав е изменен и допълнен на основание Законът за Народните читалища ( изм.Д.В. бр.42 от 05 юни 2009 г. ) и е приет на Общо събрание на 29.09.2011г. Чл.33. За всички неуредени в този Устав отношения се прилага Законът на Народните Читалища , Законът за Юридическите лица с нестопанска цел и Действащите в страната нормативни документи . 

Стани партньор

Подай ръка на българското читалище!